نصب تابلوی شهدادربلوارخیابان ۳۵متری امامزاده

>>زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست<<

                                                                 مقام معظم رهبری

تعدادی تابلوی مبارک شهدای هشست سال دفاع مقدس شهرباهدف زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدای عزیزمان و ترویج فرهنگ ایثار وشهدات در بین اقشار مختلف طراحی ودرخیابان۳۵متری امامزاده نصب گردید، چراکه هرچه داریم از شهدای عزیز و امام شهدا می باشد.ttrrr aa 22 yyyyy

دیدگاهتان را بنویسید