مانورزلزله

به گزارش روابط عمومی شهرادری

مانورپناهگیری وتخلیه اضطراری در شهرداری فخرآباد باحضورکلیه پرسنل شهرداری که از عضو کار گروهی امداد ونجات وآموزشی همگانی ستاد مدیریت بهران شهر محسوب می شود اجراشداین ستاد شامل چهار گروه ایمنی وآتش نشانی وامدادونجات -کارگروه سیلابهای شهری-گروه تدفین -کارگروه اطلاع رسانی وهشدار در شهرداری فخراباد ساماندهی شده است.

MVI_3793[11-04-29] MVI_3795[11-02-03] IMG_3797 IMG_3798

دیدگاهتان را بنویسید