حضور پرشوراهالی شهرفخرآباد در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه

به گزارش روابط عمومی شهرداری در این راهپیمایی که همزمان با سراسر کشور با حضوراهالی و روستاهای همجوار در روزمبارزه باآمریکای جهانخوار وتوطئه ها وجنایت های این استکبار جهانی در شهر فخرآباد برگزارگردیدشرکت کننده ها ضمنا تجدید پیمان با آرمانهای نظام ،آمریکا را همچنان جنایتکار و استکبار جهانی دانسته وهرچه فریاد داشتند بر سر آمریکا سر دادند .اعضای شورای اسلامی شهر وکارکنان شهرداری نیز در این را هپیمایی انزجار خودرا از آمریکای جنایتکار نشان دادند.picture-002 picture-003 picture-006 picture-007 picture-016 picture-017 picture-020 picture-023 picture-037

 

دیدگاهتان را بنویسید