عملکردنیروهای خدمات شهری شهرداری فخرآباد در ساعات آغازین بارش برف به شرح تصویر

عملکرد نیروهای خدمات شهری شهرداری فخرآباد در ساعات آغازین  بارش برف به شرح تصویر

دیدگاهتان را بنویسید