عملیات روشنایی خیابان ۳۵ متری

باخرید پایه های ۱۲متری وتامین فنداسیون پایه ها وحفاری مسیر ،عملیات روشنایی خیابان ۳۵ متری شهر آغاز شد.