اطلاعیه تغییر کاربری

به استناد نامه شماره ۳۱۵۷۵/۹۷/ص مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل و بر اساس مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۸/۹/۱۳۹۷، کاربری ملک به شماره پلاک ثبتی ۹۱۸ فرعی ۳۳ اصلی بخش ۱۲ اردبیل واقع در خیابان ۳۵ متری امامزاده سید سلیمان (ع) به مساحت ۲۱۱ مترمربع متعلق به شهرداری فخرآباد، از فضای سبز به تجاری – مسکونی تغییر یافت.