اطلاعیه

       {سال حمایت از کالای ایرانی}

 به استناد نامه شماره ۳۹۱۶۸/۹۷/ص مورخ ۱۹/۱۲/۹۷

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل و بر اساس صورتجلسه کمیسیون ماده پنج به تاریخ ۸/۱۲/۹۷ , کاربری ملک به شماره پلاک ثبتی شماره فرعی ۱۳۴۹ اصلی ۳۳ قطر ۹۳۱ به مساحت ۸/۲۳۳۶ متر مربع واقع در خیابان ۳۵ متری امام زاده سید سلیمان (ع)
متعلق به آقای طیب امیرخانی , از باغ به مسکونی تغییر یافت .