بازدیدمدیر کل نوسازی مدارس از مدرسه ۱۰ کلا سه شهیدناصری فخرآباد

capturecaptureh

مهندس وحدتی پور مدیرکل نوسازی مدارس استان اردبیل در بازدیداز مدارس منطقه لاهرود از مدرسه ۱۰کلاسه شهیدناصری فخرآباد نیز بازدید وپیشرفت فیزیکی آن را ۵۰در صداعلا م کرده وقول مساعدجهت تأمین اعتباروتکمیل این پروژه را داد

دیدگاهتان را بنویسید